คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

ข้อมูลด้านการบริหาร

 

1. ผู้อำนวยการ  นายสุรเกียรติ  งามเลิศ   วุฒิการศึกษา มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)

                                                            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2564  -   ปัจจุบัน

2. รองผู้อำนวยการ  นางจันทรา   อิ่มในบุญ   วุฒิการศึกษา มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)

                                                            ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาตั้งแต่วันที่  3  ตุลาคม  2566  -   ปัจจุบัน

3. รองผู้อำนวยการ  นางสาวธนัฏฐา   คุณสุข   วุฒิการศึกษา มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)

                                                            ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาตั้งแต่วันที่  12  กุมภาพันธ์  2567  -   ปัจจุบัน

4. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ดังนี้

            4.1  นางสาววรรณภา  ฐานธรรม  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

            4.2  นางพจมาลย์   วิเศษโวหาร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

            4.3  นายสุพจน์  ฉิมแก้ว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

            4.4  นายประชา  จิตรสุนทร  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

            4.5  นายจักรกฤษณ์   ปลัดเซ็น  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

02surakiat

นายสุรเกียรติ   งามเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

    

 02tatchai

นางจันทรา   อิ่มในบุญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

   


 H D3

นางสาวธนัฏฐา   คุณสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

02supoth

นายสุพจน์   ฉิมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02wannapa

นางสาววรรณภา   ฐานธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

02pojaman

นางพจมาลย์   วิเศษโวหาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

02man

นายประชา   จิตรสุนทร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

02jakkrit

นายจักรกฤษณ์   ปลัดเซ็น

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน