คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen
ปี  2546 - โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นโรงเรียนดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2546  จากกรมสามัญศึกษา
ปี  2547  - คณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาที่ให้การสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตตามโครงการสถาบันการศึกษาสัมพันธ์  2547
ปี  2552

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ “ การดำเนินการด้านยาเสพติดมีผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวตามนโยบาย 3D  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”ของครูและเยาวชน

- โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชดำริโดย โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี พระราชทานเมื่อ  19  ตุลาคม  2552

ปี 2554 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน  ขอให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นมาตรฐาน  และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป  พระราชทาน ณ  วันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554

ปี 2555

- ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่ 3 จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน  2555

- โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” ให้ไว้ ณ วันที่  19  ธันวาคม พ.ศ. 2555 จาก  กระทรวงศึกษาธิการ

ปี   2557

- โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  ที่ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษาโครงการพลังคิดสะกิดโลก

ปี  2558

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 17

- โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ได้รับรางวัลชมเชย  กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร  จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ส่งผลให้อำเภอบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดสอบและให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์สอบประจำอำเภอ

ปี 2559 - โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Pratices)  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ปี 2559

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Pratices)  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้รับรางวัลคุณภาพ ระดับดี  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน HEART   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dean

 

นายสุรเกียรติ  งามเลิศ

Mr.Surakiat Ngamlert

ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

 

ผู้เข้าชม

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์