คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

schoolre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ

      1. พัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
      2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
      3. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      4. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

      1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะในศตวรรษที่ 21
      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
      3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ปลอดภัยและทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
      4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง