คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายอุกฤษฎ์  จรูญชัย     

ประธานฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทิวา    เต่าสา

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

๓.

นายทนงศักดิ์  กุลธนาเจริญรัตน์

กรรมการ

ผู้แทนครู

นางเยาวเรศ  สนั่นวงศ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

๕.

นายณัทณพงศ์  อินทอง

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.

นางสาวนันทิพา   วุฒิชัย

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

๗.

พระครูสุธรรมวิริยาลังการ

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

๘.

พระครูจันทรกิจโสภณ

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

๙.

นายโอภาส บุญฤทธิ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐.

นายสมคิด  ค้าผล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑.

นายกมล  ชลายนวัฒน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.

นายกิตติศักดิ์   ศรีบุรุษ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓.

นายบุญมี  ธรรมวิริยะ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔.

นายธนพัฒน์  อิ่มรัตน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕.

นายสุรเกียรติ  งามเลิศ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน