คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

 •      กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน
 •      กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 •      กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 •      กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 •      กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ แบบมีส่วนร่วม 
 •      กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 •      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
 •      กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 •      กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •      กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 •      กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ