คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 

man

นายสุพศิน   ปลุกใจราษฎร์
ครูชำนาญการ

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

pranee

นางปราณี   สุขวรเวท 

ครูชำนาญการพิเศษ

minmantra

นางมินท์มันตา   เลิศโชติพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

kanyarat

นางสาวกันยารัตน์   จันทระ

ครูชำนาญการพิเศษ

chaowanit

นายเชาวนิตย์   อินทาภรณ์

ครูชำนาญการ

pracha

นายประชา   จิตรสุนทร

ครูชำนาญการพิเศษ

wathanyu

นายวธัญญู   พฤกษ์เจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

tanongsak

นายทนงศักดิ์   กุลธนาเจริญรัตน์

ครูชำนาญการ

women

นางสาวศศิธร   งามเอนก

ครู