คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 

katiya

นางสาวกติยา   เคหะเจริญ
ครูชำนาญการ

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

women

นางปิยะพร   การสมเนตร

ครูชำนาญการพิเศษ

women

นางสาวอินธุธร   บุดรัต

ครู

intuorn

นางสาวมัณฑนา   นุกัณหา

ครู