คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 

chaowanit 

นางสาวจิรัฏฐิกานต์   จันทร์แทน
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

wannapa

นางสาววรรณภา   ฐานธรรม

ครูชำนาญการ

pojaman 

นางพจมาลย์   วิเศษโวหาร

ครูชำนาญการพิเศษ

new

นางสาวปิยะพร   ปัททุม

ครูชำนาญการ

aa

นายจักรกฤษณ์   ปลัดเซ็น

ครูชำนาญการพิเศษ

pracha

นายธะนา    ทินบุตร

ครูชำนาญการ