คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาดำเนินแจกอุปกรณ์การเรียนและคูปองค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมทั้งเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ของปีการศึกษา 2567 โดยมีร้านค้ามาบริการให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้คูปองค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยามอบหมายให้นางสาวธณัฏฐา คุณสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยามาร่วมต้อนรับผู้ปกครองและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบุคลากรครูในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย