คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและค่ายบูรณาการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ระเบียบการปฏิบัติตนภายในโรงเรียนที่ถูกต้อง และมีการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา