คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 1 เมษายน 2567 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPS โดยนายสุรเกียรติ งามเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา