ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
          1.1 ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งเลขที่  3  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 โทรศัพท์  032-520478  โทรสาร 032-520478 Website http://www.kkws.ac.th  E – mail : sch00l.kkws@gmail.c0m
          1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2481
          1.3 เปิดสอนระดับ  ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          1.4 เนื้อที่ 14  ไร่  2 งาน  7 ตารางวา
          1.5 เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2
          1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                    โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนราษฎร์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปัจจุบันมีขนาดห้องเรียนระดับประถม  27 ห้องเรียน มัธยม 41 ห้องเรียน ครู อาจารย์ ประกอบด้วย ครูโรงเรียนวังไกลกังวล  ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2481
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มีพระบรมราโชบายให้ขยายกิจการของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับมา โดยทรงเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้บุตรหลานของชาวชนบทได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาและให้จัดการศึกษาอบรมเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี มีเมตตา กรุณา  เมื่อจบการศึกษา ตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคนแล้ว ให้มีความสามารถทำงานประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้  ไม่ว่าจะเรียน ถึงระดับชั้นใดก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อ พ.ศ. 2494
                   สมัยนั้น ในอำเภอหัวหินยังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล พระบาทสมเด็จ                พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับเด็กจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้ในพระบรม                   ราชานุเคราะห์  โดยเด็กนักเรียนเหล่านั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  ในปี  พ.ศ. 2522  สำนักพระราชวังได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสมรรถภาพ   สามารถประสิทธิประสาทวิทยาการแก่นักเรียนได้ในระดับดี  จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานราชานุญาตปรับปรุงการบริหารของโรงเรียน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต  เลขาธิการพระราชวังจึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วย “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล” ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   16  คน  นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้แทนสำนักพระราชวัง ในช่วงปี พ.ศ. 2532 – 2533   นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดสร้างสถาบันราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล รองรับการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรีย วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  และบุตรหลานของชาวบ้านโดยทั่วไป เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดการศึกษาให้ครบวงจร
ในปี 2538  เป็นต้นมาโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนต้นทางและปลายทางของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการพระราชทานการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการยกระดับการเรียนการสอนได้ทั่วประเทศ